Mistics Vergoedingen

Zorgverzekeraars

Anja Ronge is een geregistreerde therapeut

Bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (V.B.A.G.& RBZC)                        

Anja Ronge 
Mistics 
Amandelgaarde 165 
3344 RC Hendrik Ido Ambacht
www.mistics.nl Tel:0624878646
Klachtenfunctionaris Quasir
Geschillencommisie Zorggeschil 

Opleiding

Klassieke Chinese Acupunctuur gevolgd bij Academie Bo Yi te Zoetermeer/MBK Bij de Han te Den Haag.

Vergoedingen

Wat wel en niet vergoed wordt is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.  Acupunctuur en Ooracupunctuur word door het merendeel van de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering vergoed. Dit kunt u nagaan in uw polisvoorwaarden. U kunt uiteraard ook uw zorgverzekeraar raadplegen.

Privacyverklaring

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Client gaat akkoord met inzage dossier bij waarnemer als gevolg van afwezigheid therapeut of doorverwijzing.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Klachtenregeling:

  Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. 

  Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

  Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

  Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: 

 • https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html 
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt

                                                                                                    

Behandelingen

Acupunctuur

Meer lezen

Therapeutische massage(wordt geintegreerd bij acupunctuur)

Meer lezen

Voetreflex + Detox
(wordt geintegreerd bij acupunctuur)

Meer lezen

Ooracupunctuur

Meer lezen

Fibromyalgie
(wordt geintregreerd bij acupunctuur)

Meer lezen

Contact

Bij verhindering gelieve dit 24 uur van te voren door te geven, anders ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

Stel een vraag

© 2021

Delen